Koło gospodyń koła bliźniacze reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich

2021-03-04

Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zawieszonego członka zarządu koła powiadamia się niezwłocznie, w formie pisemnej, o fakcie i przyczynach zawieszenia. Koła mogą wykonywać zadania, o których mowa. Koło gospodyń koła bliźniacze http://kola-opony.pl/kola-do-traktorow-przyczep-kola-blizniacze-na-zamowienie/ reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Nazwa koła gospodyń wiejskich odróżnia tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła. Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu. Protokoły przechowuje zarząd koła co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego. Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty kół. O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania członków koła zawiadamia się członków w sposób i w terminach określonych w statucie. Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy. Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej. Zarząd koła zwołuje zebranie członków koła także na żądanie nie mniej niż trzech członków koła, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków. 1 likwidacja koła gospodyń wiejskich może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy. Koło gospodyń wiejskich, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. 1–4 do związku kół gospodyń wiejskich stosuje się odpowiednio przepisy. 2, zebranie członków koła zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu trzech tygodni od dnia wniesienia żądania. [Dotacje celowe dla koła gospodyń wiejskich] Koło gospodyń wiejskich może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań, o których mowa. 6, są przedstawiane przez zarząd koła gospodyń wiejskich na najbliższym zebraniu członków tego koła. 1 pkt 3 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozpoczęło działalność. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, członek zarządu koła może być zawieszony w czynnościach przez zebranie członków, o ile jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu.

@ Copyright 2018